Onderzoek

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Onderzoek

Vanaf 7 november 2016 deed de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg op verzoek van het kabinet officieel onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden.

Het wetenschappelijk onderzoek van de commissie betreft een lange periode, van 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan centraal:

  1. Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden?
  2. Hoe kon dit gebeuren?
  3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven?

Lees meer over de opdracht en reikwijdte van het onderzoek.

Hoe doet de commissie onderzoek?

De commissie deed dit allereerst via archiefonderzoek bij alle betrokken instellingen en instanties. Daarnaast hielden we interviews en namen we gestandaardiseerde vragenlijsten af bij mensen die ooit, als kind, in de instellingen of instanties verbleven of er werkzaam waren. We deden ook literatuuronderzoek en keken naar wat de media in de loop der jaren over geweldsincidenten bericht hebben.

Welke onderzoeken doet de commissie?

Sectorstudies kwalitatieve aard, context en gevolgen van het geweld
In de sectorstudies (residentiële instellingen, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorg, jeugd GGZ, de LVB-sector, doven- en blindeninternaten en AZC’s) werd vooral gekeken naar de kwalitatieve aard, naar de context en de gevolgen van het geweld. Dus wat gebeurde er en hoe kon dit gebeuren? Werd er door verantwoordelijken op gereageerd en zo ja, wat was die reactie dan? En hoe gingen de levens van de betrokkenen verder? Het zijn belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om een goed wetenschappelijk beeld op te leveren. Tegelijkertijd hopen we dat dit onderzoek bijdraagt aan een gevoel van erkenning voor de slachtoffers over wat hen als kind is overkomen.

Onderzoek naar de aard en omvang van geweld
Daarnaast vond er een overkoepelend kwantitatief onderzoek plaats naar de aard en omvang van geweld. De commissie maakte hiervoor gebruik van een bestaand maandelijks burgerpanel.

Archiefonderzoek
Archiefonderzoek van enkele thema’s zoals intern en extern toezicht, inspectie, professionalisering, regelgeving, alternatieve hulpverlening door dr. Jacques Dane van het Onderwijsmuseum.

Verkenning hulpaanbod aan slachtoffers
De commissie bekeek zelf of het huidige aanbod van voorzieningen voldoende is voor volwassenen die in hun jeugd zijn mishandeld of misbruikt. Dat deed zij door met slachtoffers en professionals te spreken, focusgroepen te organiseren en een expertpanel te houden.