Deel 1: Eindrapport

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deel 1: Eindrapport

In het eindrapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’ vindt u de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, dat zij tussen 2016 en 2019 uitvoerde. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de bevindingen

Geweld

In de gehele periode 1945 tot heden kwam fysiek, psychisch en seksueel geweld in de jeugdzorg voor. Slachtoffers meldden over de jaren voor 1970 fysiek en psychisch geweld dat vooral uitgeoefend werd door groepsleiding en pleegouders. Na 1970 verschuift dit naar meer fysiek geweld van pupillen onderling. Het psychisch geweld blijft ook in die periode aanwezig.

De commissie schat op basis van representatief onderzoek dat 1 op de 10 personen die ooit in jeugdzorg verbleven, vaak tot zeer vaak geweld meemaakte. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft nooit geweld meegemaakt. Deelnemers aan het onderzoek rapporteerden ook goede ervaringen.

Gevolgen

Voor ex-pupillen blijkt psychisch geweld, zoals aanhoudend treiteren, vernederen en isoleren van grote invloed op hun latere leven. Veel genoemde gevolgen zijn psychosociale gezondheidsklachten, relatieproblemen en problemen met het opvoeden van eigen kinderen.

Hoe kon dit gebeuren?

In de jeugdzorg droegen verschillende factoren bij aan het ontstaan en voortduren van geweld. De in de samenleving heersende negatieve kijk op het uit huis geplaatste kind werkte lange tijd geweld in de hand. Jeugdzorg had onvoldoende financiële middelen om geschikt personeel te vinden en voor langere tijd aan zich te binden. Het ontbrak lang aan voldoende opleidingen en methodieken, aan beschermende wet- en regelgeving en aan overheidstoezicht. Toezichthouders grepen vaak niet in in situaties waarin geweld voorkwam. De uit huis geplaatste jeugdigen konden of durfden niet over geweld te praten en konden bij vrijwel niemand terecht.

Erkenning en preventie

De commissie doet verschillende aanbevelingen om slachtoffers erkenning te bieden en geweld in jeugdzorg in de toekomst te voorkomen. Het bieden van erkenning aan slachtoffers van geweld in jeugdzorg is hiervan een belangrijk onderdeel.