Update onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Update onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Hoe staat het ervoor met het onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg? Wat is op dit moment de stand van zaken? Heeft mijn melding kunnen bijdragen aan het onderzoek? Deze vragen hoort de commissie vaak. Het is ook meer dan terecht dat die vragen gesteld worden. Er valt het volgende over te zeggen.

Er zijn op dit moment zeven teams voor de commissie aan de slag die ieder onderzoek doen naar een andere sector binnen de jeugdzorg (dat zijn: residentiële jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorg, LVB-instellingen, jeugd-GGZ, AMV, doven- en blindeninternaten). Deze verschillende onderzoeksteams ronden deze zomermaanden hun onderzoeken af en leveren die in bij de commissie. Er is heel veel werk door hen verzet. Helaas heeft het onderzoek de afgelopen maanden enige vertraging opgelopen doordat het lastig bleek om daadwerkelijk toegang te krijgen tot bepaalde archieven. Van sommige archieven moest eerst worden nagegaan of deze er überhaupt nog waren, in welke toestand ze verkeerden en hoe deze het beste onderzocht konden worden om eventuele sporen van geweld te kunnen vinden. Ook heeft de commissie te maken gekregen met de strengere privacybepalingen die sinds juni 2018 van kracht zijn. Het is uiteindelijk gelukt om de archieven van enkele tientallen instellingen en toezichthoudende instanties te onderzoeken. Op deze manier wil de commissie straks een representatief beeld kunnen geven.

Planning deelrapporten

De planning is nu dat de onderzoekers van de commissie in oktober 2018 hun eindrapporten inleveren. Deze deelrapporten zijn gebaseerd op onderzoek in de archieven, in de media en in de literatuur. Ook is er (in totaal) met enkele honderden mensen gesproken die ooit als kind of als professional in de jeugdzorg verbleven of gewerkt hebben. Tenslotte zijn enquêtes naar geweld afgenomen onder nog andere groepen ex-pupillen en medewerkers. Dat alles bij elkaar zal een beeld opleveren van wat kinderen sinds 1945 tot heden aan geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, hoe dat kon gebeuren, hoe er destijds op gereageerd is door de overheid en wat het effect is geweest op de latere levens v an de betrokkenen.

Eindrapport verwacht in 2019

Na oplevering van de zeven deelrapporten over de verschillende sectoren in de jeugdzorg in oktober 2018, gaat de commissie zelf haar overkoepelende rapport schrijven. Omdat het terrein van de commissie breed is, zullen de conclusies voor de verschillende sectoren uiteenlopen en dus niet overal hetzelfde zijn. Naar verwachting zal het eindrapport van de commissie in mei 2019 gereed zijn. Het rapport zal vanaf dan te downloaden zijn vanaf onze website www.commissiegeweldjeugdzorg.nl. Iedereen die melding bij de commissie heeft gedaan, zal per e-mail of per brief op de hoogte worden gesteld van het verschijnen van het rapport.

Meldpunt: bijna 800 meldingen ontvangen

De commissieleden hebben de afgelopen maanden met een aantal mensen gesproken die bij het Meldpunt aangegeven hadden dat op prijs te stellen. De leden van de commissie zijn onder de indruk van wat mensen vertellen en hoe indringend de herinneringen uit het verleden verteld worden.

Het Meldpunt van de commissie neemt nog tot 1 januari 2019 meldingen op. Elke keer als er in de media publiciteit is over geweld zoals laatst nog over de Goede Herder en Maria Regina, dan komen weer meldingen bij de commissie binnen. Het aantal meldingen staat op dit moment op een kleine 800.

Verjaringstermijn

Daarnaast heeft de commissie onlangs gesproken met het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft advies gegeven over de verjaringstermijn van geweld. De commissie heeft vervolgens alle melders die melding doen van recent geweld en die nog geen aangifte hebben gedaan, gewezen op de mogelijkheid om alsnog aangifte te doen.